Χρέωση προπτυχιακών μαθημάτων στους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη

Ακολουθεί η λίστα των προπτυχιακών μαθημάτων που θα χρεωθoύν σε κάθε έναν από τους παρακάτω πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ Ψηφιακά ΜέσαΥπολογιστική Νοημοσύνη για το ακαδ.
έτος 202122. Η επιλογή των μαθημάτων έγινε με βάση τα «κενά» σε βασικές γνώσεις στον τομέα των ΨΜΥΝ, όπως προκύπτουν απο τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής/φοιτήτρια
στις προπτυχιακές σπουδές, τα ενδιαφέροντά του/της στις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως προκύπτουν από τα μαθήματα που παρακολούθησε στο 1ο εξάμηνο, και, αν τα μαθηματα που
πρόκειται να χρεωθούν είναι 2, την κατανομή τους στα εξάμηνα (χειμερινό θερινό, εάν είναι εφικτό). Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς στα μαθήματα αυτά έως και την
εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022. Η παρακολουθηση των προπτυχιακών μαθημάτων είναι επιθυμητή και συνίσταται ιδιατέρως, δεν είναι όμως υποχρεωτική. Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

Α.Μ. Σήματα- Συστήματα (Χ) Αναγνώριση Προτύπων – Στατιστική Μάθηση (Ε) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (Χ) Γραφικά (Ε)
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
94
95